Blog

Υπαγωγή επαγγελματικών μισθώσεων σε ΦΠΑ: μια win-win επιλογή για μισθωτές – εκμισθωτές

  Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, τα μισθώματα επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια κλπ) δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 3,6% το οποίο ο εκμισθωτής εισπράττει από τον μισθωτή και το αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης. Παράλληλα, δεδομένου ότι τα μισθώματα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ο φόρος που…

Details

Ειδικός φόρος ακινήτων

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, ο οποίος προσδιορίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η δήλωση υποβάλλεται…

Details

Κοινοπραξίες – Νομική μορφή και φορολογική αντιμετώπιση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» η Κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.…

Details

Έκπτωση Επιχειρηματικών Δαπανών

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) καθιερώνει νέους κανόνες σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, εκπίτπουν όλες οι δαπάνες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές  συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική δαπάνη,…

Details

Φορολογική Κατοικία Φυσικού Προσώπου στην Ελλάδα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε πρόσφατα μία απόφαση αναφορικά με την κοινή δήλωση συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία για τα εισοδήματά τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Χολαργού, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Διοίκησης αρνήθηκε σε φορολογούμενο κάτοικο εξωτερικού (Γερμανό υπήκοο) να εκκαθαρίσει την δήλωση που υπέβαλε με την σύζυγό του, η οποία διαμένει…

Details

Φορολογική Αντιμετώπιση Διαγραφών Οφειλών προς Τράπεζες

Ο Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεωνν και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 62 αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση της διαγραφής οφειλών προς Τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομιικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η…

Details

Summer 2016

“Summer is the annual permission slip to be lazy.  To do nothing and have it count for something.  To lie on the grass and count the stars.  To sit on a bench and study the clouds” says the journalist Regina Brett.  Pick your slip and have fun.  We will be still working for you during…

Details

POSITION OPENING

Job Description: Associate Skills & Qualifications: – Admission by Athens Bar Association – Minimum 2 years of working experience in the practice areas of: Real Estate (negotiation and closing of property transactions & real estate due diligence) & Corporate law – Strong communication skills – both written and oral – Excellent command of Greek and…

Details

Our firm is moving to its new offices!

From Monday 6th of June 2016 our firm s moving to its new office building in Vas. Sofias 103.  Both our telephone and fax lines will remain the same. Our new location will give us the opportunity to provide more efficient services in an upgraded business environment. We hope you have the opportunity to visit…

Details

Σύμβαση παραχώρησης χρήσεως επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος

Με την υπ’ αριθμ. 79/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ανατρέπεται η μέχρι τώρα θέση της Διοίκησης για τη μη επιβολή χαρτοσήμου στις συμβάσεις χρησιδανείου κινητών επενδυτικών αγαθών. Με παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1184/1995) είχε γίνει δεκτή η υπ’ αριθμ. 269/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο γνωμοδότησε ότι…

Details

Κρατικές Ενισχύσεις και Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (πρώην άρθρο 87 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι…

Details